Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/harmonifestival.dk/public_html/wp-content/themes/layerswp/core/helpers/post.php on line 59
Konkurrenceregler – Harmonifestival
Close

Konkurrenceregler

Konkurrenceregler for

Dansk Amatør-Orkesterforbund (DAO)

HarmoniFestival & DM

Danmarksmesterskaberne for harmoniorkestre

Gældende fra 1. august 2018

 

Formål

Formålet med stævnet HarmoniFestival & DM er:

at inspirere danske harmoniorkestre til fortsat udvikling af deres musikalske og tekniske niveau.

at styrke det musikalske og sociale fællesskab mellem danske harmoniorkestre og dermed virke som samlende musikalsk aktivitet for orkestertypen og for DAO’s medlemsorkestre.

at kåre det bedste harmoniorkester i konkurrencens forskellige divisioner, således at det bedste harmoniorkester i 1. division kåres til Danmarksmester og kvalificerer sig til deltagelse ved internationale mesterskaber, hvor invitationen gives gennem DAO som landsforbund for blæseorkestre i Danmark.

Invitation og tilmelding

HarmoniFestival & DM afholdes hvert andet år, 2. lørdag før påskelørdag.

HarmoniFestival & DM er åben for tilmelding for danske harmoniorkestre, der er medlem af DAO iht. de til enhver tid gældende vedtægter for DAO.

Orkestre kan tilmelde sig en særlig koncertdivision uden for selve konkurrencen. Praktiske og tids­mæssige omstændigheder kan begrænse antallet af deltagere i koncertdivisionen, idet afviklingen af DM vægter højest. DAO’s bestyrelse træffer afgørelse om, hvilke og hvor mange orkestre der gives plads til i koncertdivisionen.

Invitation til HarmoniFestival & DM med information om tilmeldings- og deltagergebyr, tidsfrister, foreløbig afviklingsplan for stævnet offentliggøres på DAO’s hjemmeside senest den 1. september forud for stævnet.

Tilmelding til HarmoniFestival & DM skal være DAO i hænde senest den 1. november forud for stævnet. Tilmelding sker via online-formular på DAO’s hjemmeside.

Ved rettidig tilmelding forstås, at orkestret senest ved tilmeldingsfristens udløb:

 • har oplyst hvilken division, orkestret ønsker at stille op i
 • har angivet det cirka-antal musikere, som orkestret forventer at deltage med
 • har indbetalt tilmeldingsgebyr til DAO’s bankkonto

Ved tilmeldingen til DM skal orkestret angive, at orkestret er bekendt med de til enhver tid gældende konkurrenceregler og de i invitationen offentliggjorte tidsfrister frem mod konkurrencen. Overtrædelse af konkurrencereglerne og udmeldte tidsfrister kan medføre diskvalifikation og udelukkelse fra konkurrencen, medmindre forsinkelsen er forårsaget af DAO.

Tilmeldte orkestre kan frem til og med 30. november ændre i deres tilmelding, f.eks. ændre den division, som orkestret ønsker at stille op i.

Tilmeldte orkestre kan frem til og med 31. december trække deres tilmelding til DM tilbage. Såfremt et tilmeldt orkester trækker sin tilmelding tilbage, refunderes det allerede indbetalte tilmeldingsgebyr ikke.

Annullerer et orkester sin tilmelding efter den 31. december, opkræves hele deltagerbetalingen på trods af, at orkestret ikke deltager.

Divisioner og kvalifikation

Konkurrencedelen af HarmoniFestival & DM afvikles inden for tre divisioner:

 • 1. division
 • 2. division
 • 3. division

Det står ethvert orkester frit for, hvilken division de vil deltage i. Skulle et orkester opnå 75 point eller derunder i 1. eller 2. division, skal orkestret dog tilmelde sig en lavere division ved næste deltagelse.

Der skal være minimum to deltagende orkestre i en division, for at divisionen vil blive afviklet ved Harmonifestival og DM. Bliver en division aflyst, vil et eventuelt tilmeldt orkester bliver tilbudt deltagelse i en anden division.

Orkestrets besætning og deltagende musikere

Alle deltagende orkestre bør deltage med en besætning og instrumentering, der afviger mindst muligt fra standard-besætningen og -instrumentgruppering for et harmoniorkester, så længe det spillede værk ikke foreskriver andet.

Det henstilles, at man bruger så få assistenter som muligt og kun til at dække specielle instrumenter, der ikke normalt indgår i harmoniorkestre, og til at dække akutte huller i besætningen.

Orkesteret skal dirigeres af samme dirigent ved fremførelse af såvel pligtnummer som orkestrets selvvalgte koncertprogram.

Afviklingsprincip

Alle orkestre i konkurrencedelen af HarmoniFestival & DM skal indlede deres koncertprogram med at spille et pligtnummer. Stykket tilstræbes at have en varighed på ca. 10 minutter, men kan være længere, hvis Musikudvalget finder det ønskeligt. Herefter spilles resten af koncertprogrammet. Musikudvalget eller en repræsentant for DAO overvåger på konkurrencedagen, at alle orkestre indleder med pligtnummeret.

For orkestrenes selvvalgte program gælder, at nettospilletiden skal holde sig inden for nedenstående grænser. Nettospilletiden opgøres med udgangspunkt i musikforlagenes angivelse af de valgte numres længde, og den inkluderer således ikke pause mellem numrene, opstilling, tid til ind- og udgang, tid til præsentation af orkesteret og andre faktorer, hvor der ikke på forhånd kan sættes en præcis tidsangivelse på.

Der gælder følgende grænser for nettospilletiden af selvvalgte værker:

 • 1. division: højst 30 minutter, dog mindst 20 minutter
 • 2. division: højst 25 minutter
 • 3. division: højst 20 minutter

Alle orkestre kan frit vælge deres egen selvvalgte del af koncertprogrammet. Intet orkester må fremføre samme selvvalgte del ved to på hinanden følgende DM-konkurrencer.

Et eller flere værker, som indgår i orkestrets selvvalgte koncertprogram, bør have en mindstesværhedsgrad som angivet herunder:

 • 1. division: sværhedsgrad 5-6
 • 2. division: sværhedsgrad 4-5
 • 3. division: sværhedsgrad 3-4

Det selvvalgte program sendes til Musikudvalget, der vurderer, om sværhedsgraden er passende for divisionen. Partiturer i 3 eksemplarer skal sendes til musikudvalget senest 31. december. Sammen med partiturerne skal orkestrene sende information om følgende:

 • Nettospilletid for hvert værk i det selvvalgte program
 • Programrækkefølgen for det selvvalgte program, hvis der er mere end ét værk

For værker, hvor der ikke i partituret er angivet en nettospilletid, skal orkestrene angive et kvalificeret skøn. Hvis musikudvalget har et andet skøn for nettospilletiden, er det musikudvalgets skøn, der gælder. Hvis grænserne for et orkesters samlede nettospilletid er overskredet, vil det blive pålagt at ændre det selvvalgte program.

Pligtnummeret i hver division vælges af DAO’s Musikudvalg og offentliggøres 12 måneder før kon­kurrencen. Orkestrene sørger selv for indkøb af noder. DAO vil sørge for partiturer til dommerne.

DAO stiller visse større slagtøjsinstrumenter til rådighed under konkurrencen iht. udsendt slagtøjsliste. Alle deltagende orkestre skal gøre brug af dette slagtøj. Orkestrene kan supplere med slagtøj ud over det, som er anført på slagtøjslisten.

Hvis konkurrencen bliver forsinket, rykkes det programsatte spilletidspunkt. Orkestrene henstilles til ikke at forsinke konkurrencen bevidst eller på anden vis obstruere andres deltagelse ved DM.

Orkestre i koncertdivisionen spiller et eget selvvalgt program. Disse orkestre skal også benytte det slagtøj, der er stillet til rådighed.

Bedømmelse

Pligtnummer og selvvalgt koncertprogram bedømmes særskilt.

Bedømmelsen af orkestrenes præstationer foretages af et dommerpanel på tre personer. Dommerpanelet udpeges af DAO’s Musikudvalg. Dommernes kendelser er inappellable.

Dommernes vurdering går blandt andet på:

 1. Det musikalske udtryk i opførelsen
 2. Stemning og intonation i opførelsen
 3. Balancen i orkesteret
 4. Præcision ved ansats og rytme

For såvel pligtnummeret som selvvalgt koncertprogram giver dommerne et pointtal. Hver dommer kan maksimalt give 100 point for såvel pligtnummer som selvvalgt koncertprogram. Pligtnummeret vægtes 25% i den endelige bedømmelse. Pointtallet for hver del udregnes som summen af de tre dommeres pointtal divideret med tre. Slutresultatet findes ved at multiplicere resultatet for pligtnummeret med 0,25 og det selvvalgte program med 0,75 og lægge disse sammen. Resultatet angives som et tal med én decimal.

Dommernes pointgivning resulterer i en placeringsrækkefølge i hver division. I tilfælde af, at to eller flere orkestre inden for en division har opnået samme pointtal, er pointtallet for pligtnummeret udslagsgivende. Således skal pointtallet for pligtnumrene i hver division være forskelligt, så der med sikkerhed kan udpeges en vinder i hver division.

Sammen med pointgivningen giver dommerne en skriftlig vurdering af det enkelte orkesters præstation. Dommerkommentarer samt resultater udleveres til det enkelte orkester umiddelbart efter præmieoverrækkelsen ved konkurrencens afslutning.

Orkestrenes placering samt opnået pointtal i hver division offentliggøres i forbindelse med præmieoverrækkelsen.

Det orkester, som i 1. division har opnået det højeste pointtal, kåres som Danmarksmester I alle divisioner modtager de tre bedst placerede orkestre en præmie med inskription.

Orkestre i koncertdivisionen modtager en mundtlig og så vidt muligt også en skriftlig bedømmelse fra 2-3 dommere.

Spillerækkefølge og lodtrækningsprincip

Spillerækkefølgen for alle divisioner afgøres ved lodtrækning 4 uger før konkurrencen. De enkelte orkestre inden for hver division kan herefter – om nødvendigt – indbyrdes aftale at bytte spilletidspunkt indtil 14 dage før konkurrencen. Ændringer skal meddeles DAO senest 14 dage før konkurrencen. Der kan ikke byttes spillerækkefølge fra 14 dage før konkurrencen.

Lodtrækning om spillerækkefølge i alle divisioner sker efter følgende princip:

 1. Først udtrækkes Orkesternummer jf. nummeret orkesterrækkefølge i alfabetisk orden.
 2. Dernæst udtrækkes Spillerækkefølge som det nummer, det udtrukne orkester skal spille som i konkurrencen.

Rettigheder til lyd-/videooptagelse

Alle rettigheder til lyd- og videooptagelser ved konkurrencen tilfalder DAO. DAO forbeholder sig ret til at offentliggøre alle orkestres fremførelser ved konkurrencen, f.eks. på DAO’s hjemmeside.

Spørgsmål og protester

Alle spørgsmål og protester afgøres af DAO’s Musikudvalg.

Protester skal indgives skriftligt og indleveres personligt til DAO’s Musikudvalg på konkurrence­dagen.

Ankemulighed

Anke over DAO’s Musikudvalgs afgørelser samt øvrige klager over misligholdelse af konkurrenceregler m.m. tilstilles skriftligt til afgørelse i DAO’s bestyrelse senest 48 timer efter stævnets afslutning. DAO’s bestyrelse afgiver sit svar skriftligt inden 1 uge efter klagens modtagelse.

DAO-bestyrelsesmedlemmer, som selv har deltaget i konkurrencen, er at betragte som inhabile i eventuelle klagesager.

Således vedtaget af DAO’s bestyrelse den 22-07-2018

Tove Leininger, Formand